Obchodní podmínky

Cestovní agentura Dovolená na míru – Luboš Halamka (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení k prodeji jejich zájezdů. Všechny cestovní kanceláře, jejichž zájezdy jsou nabízeny prostřednictvím CA, jsou řádně pojištěny proti úpadku CK.

Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK.

Cestovní agentura si vyhrazuje právo na korekci cen, které vzniknou při chybném zadání od partnerských cestovních kanceláří.

Postup při objednání zájezdu a platba

Pokud si klient vybere některý z našich nabízených zájezdů či pobytů, případně rezervuje dovolenou složenou z několika jednotlivých služeb , pošle dotaz e-mailem , a nebo zavolá na náš uvedený telefon.

Dostupnost požadovaného zájezdu ověříme u pořádající CK a následně zašleme e-mailem cestovní smlouvu dané cestovní kanceláře.

Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky pořádající CK, informace o cestovním pojištění vč. pojistných podmínek, doklad o pojištění CK proti úpadku, pokyny ohledně provedení platby zájezdu a způsobu převzetí cestovních dokladů.

Smlouva obsahuje také výši zálohy, která se u jednotlivých CK liší.

Smlouvu je třeba podepsat a zaslat naskenovanou zpět na náš e-mail, případně poštou na naši adresu.

Smlouva nabývá platnosti pouze v případě včasného uhrazení zálohy, tj. zpravidla do 3 dnů od provedení rezervace.

Zálohu je možno provést převodem či vložením peněz na daný účet, případně osobně v pobočce pořádající CK, a nebo jiným, předem dohodnutým způsobem.

Pokud klient nezaplatí včas, cestovní agentura nenese žádnou odpovědnost za případné vyprodání zvoleného zájezdu či další škody.

Pokud je odjezd na dovolenou v termínu kratším než 40 dnů od zakoupení zájezdu či pobytu, je nutné uhradit částku za tento zájezd v plné výši.

Při celkové ceně zájezdu do 10.000,- Kč a odjezdu do 3 měsíců se zájezd či ubytování z technických důvodů platí v plné výši již při rezervaci.

U typu „Last minute„ je z technických důvodů platba možná pouze vložením peněz přímo na účet pořádající CK, případně platba osobně v jedné z vlastních poboček dané CK.

Klient svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy, s Všeobecnými smluvními podmínkami dané CK a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů cestovní agentury Dovolená na míru – Luboš Halamka. Rovněž svým podpisem stvrzuje správnost svých osobních údajů uvedených na cestovní smlouvě a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy.

Cestovní smlouva zaslaná e-mailem má platnost originálu.

Doplatek zájezdu musí být připsán na náš účet , případně účet pořádající CK 40 dnů před termínem konání zájezdu či pobytu.

Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání platby na účet CA nebo CK a to převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA či CK v pobočce příslušné banky, hotovostní úhradou v kanceláři pořádající CK, příp. poštovní poukázkou. CA neakceptuje úhrady prováděné prostřednictvím sběrných boxů bank.

Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro klienta závazné. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání cestovní smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu.

CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení vyjma řádného příjmového dokladu v případě hotovostní úhrady v kanceláři pořádající CK. Klient si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.

Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA.

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od klienta, pak CA postupuje následujícím způsobem:

  • přeplatek v hodnotě do 100 Kč vrací pouze na vyžádání klienta,
  • přeplatek vyšší než 100 Kč bude připsán zpět na Váš účet.

Cestovní doklady a pokyny k zájezdu obdrží klient přibližně jeden týden před odjezdem od CA nebo pořadatelské CK, v určitých případech je možné předat cestovní doklady až na letišti.

Letenky bývají zpravidla předány až na letišti před odletem. (vyjma low-costs letenek, tuto letenku klient obdrží ihned po zaplacení)

U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nejbližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.

Bez úplného uhrazení zájezdu klient neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.

Před odletem

Každý cestující je povinen mít platný cestovní doklad. Pro každou zemi je stanovena odlišná minimální platnost cestovního dokladu po návratu z dané země. Aktuální informace týkající se vízových, bezpečnostních a dalších podmínek pro vstup do dané země naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz.

Cizí státní příslušníci jsou povinni si ověřit informace týkající se vstupu do dané země. Vízové formality si musí vyřídit sami před plánovaným odjezdem.

Za ne/udělení víza klientům nenese CA či pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost.

Odstoupení od smlouvy

Klient má právo odstoupit od cestovní smlouvy kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb.

Odstoupení od cestovní smlouvy musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele zájezdu a musí být zasláno e-mailem nebo faxem CA, a nebo pořádající CK.

Pokud klient odstoupí od cestovní smlouvy do okamžiku úhrady zálohy nebo plné výše zájezdu, nehradí žádné storno poplatky.

Pokud klient odstoupí od cestovní smlouvy po provedení úhrady zálohy nebo doplatku zájezdu a podpisu cestovní smlouvy, řídí se odstoupení od smlouvy a výše storno poplatků dle Všeobecných obchodních podmínek pořádající CK.

Reklamace

Dovolená na míru je cestovní agenturou a tudíž ze zákona neodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdů jménem pořádajících CK.

Budeme Vám ovšem maximálně nápomocni při řešení reklamace.

Reklamace zájezdů se řídí Reklamačním řádem pořádajících CK.

Reklamaci k zájezdu musí klient zaslat písemně na adresu CK nebo CA, která ji postoupí pořádající CK.

Reklamace musí obsahovat údaje potřebné pro identifikaci služeb, které byly poskytnuty vadně nebo nebyly poskytnuty vůbec.

Klient ve své reklamaci uvede:

  • číslo cestovní smlouvy, datum uzavření cestovní smlouvy, název pořádající CK, popis vadně poskytnuté služby nebo údaj o tom, které služby nebyly poskytnuty vůbec, čeho se klient dožaduje:
    • bezplatné odstranění vady, náhradní poskytnutí služby, pokud je to dle charakteru služby možné, přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnutých služeb
  • bankovní spojení na klienta, pokud žádá přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnutých služeb
  • reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený vlastníkem objektu, fotografiemi, atd. a podepsaný delegátem CK, pokud je reklamace uplatňována
  • že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen dle cestovní smlouvy.

Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient písemně uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK.

Cestovní kancelář je povinna se k reklamaci vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Zpracování osobních údajů zákazníků

4.1 Zákazník bere na vědomí, že CA Dovolená na míru zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CA Dovolená na míru v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a CA Dovolená na míru, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které Dovolená na míru shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.

4.2 Pokud zákazník sdělí CA Dovolená na míru informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s CA Dovolená na míru výslovně souhlasí s tím, že Dovolená na míru bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. 4, konkrétně k účelům podle článku 4.6(a) a 4.6(b).

4.3 CA Dovolená na míru při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb. a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

4.4. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Travel One své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a CA Dovolená na míru.

4.5. CA Dovolená na míru bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

4.6. Osobní údaje zákazníka bude CA Dovolená na míru zpracovávat pouze k následujícím účelům: a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; b) ochrana práv a právem chráněných zájmů  CA Dovolená na míru, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Dovolená na míru  na základě čl. 6 odst. 1 písm.

4.7. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: a) k účelu podle článku 4.6(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Travel One; b) k účelu podle článku 4.6(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti CA Dovolená na míru soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; c) k účelu podle článku 4.6(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti CA Dovolená na míru  a d) k účelu podle článku 4.6(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

4.8. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 4.7, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

4.9. Za účelem uvedeným v článku 4.6(a) bude CA Dovolená na míru v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující kategorie příjemců: a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; b) poskytovatel služeb letecké přepravy; c) pojišťovna spolupracující s CA Dovolená na míru, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění; d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza; e) poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal (např. pronájem aut, rezervace parkování apod.).

4.10. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CA Dovolená na míru uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

4.11. Zákazník bere na vědomí, že CA Dovolená na míru může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

4.12. Při zpracování osobních údajů podle č. 4.9 a 4.10 bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. CA Dovolená na míru vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci podle čl. 4.9 těchto podmínek. Uzavřením smlouvy zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů.

4.13. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od CA Dovolená na míru přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu agentury.

4.14. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na CA Dovolená na míru s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, CA Dovolená na míru neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.15. Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CA Dovolená na míru, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku 4. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CA Dovolená na míru její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku 4.

Závěr

Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 23.5.2018.